+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Rozhodol som sa pestovať rýchlorastúce stromy na poľnohospodárskej pôde. Za týmto účelom som ešte pred účinnosťou úžasného zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde zakúpil trvalé trávnaté porasty, teda lúky a pasienky. V zmysle zákona som tieto lúky riadne nahlásil do registra plôch rýchlorastúcich drevín. Keďže sa na týchto lúkach nachádzal rozsiahly nálet, čo znemožňovalo ich riadne využitie, požiadal som o ich výrub. Ten som od obce dostal s podmienkou, že musím vysadiť náhradnú výsadbu na tých istých pozemkoch, keďže obec na ten účel nemá iné pozemky. Zdanlivo je všetko OK, keďže som chcel pestovať stromy, mohlo by mi to byť jedno. Tu som však narazil na to, že na nepôvodné druhy potrebujem povolenie a preveril som si, že ho na stromy ktoré som chcel pestovať nedostanem. Na základe týchto udalostí som sa rozhodol zmeniť svôj zámer a lúky využiť ako lúky a pasienky. No, ale kam mám teraz dať tú predpísanú náhradnú výsadbu? Jeden zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy hovorí, že som pod pokutou povinný udržiavať funkciu poľnohospodárskej pôdy, teda lúku lúkou a prijať agrotechnické opatrenia v tomto prípade vyrúbať nálet. Druhý zákon o ochrane životného prostredia hovorí, že musím požiadať o to, či si môžem splniť povinnosť plynúcu z iného zákona a opäť pod pokutou uskutočniť náhradnú výsadbu. Fajn, ale kde? Keď obec nemá na to pozemky? Bolo mi povedané, že nemusím vysadiť, ale musím uhradiť finančnú náhradu, ktorá sa vypočíta zo spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov. Táto suma však predstavuje mnohonásobne viac peňazí, ako je cena samotných pozemkov. Naviac ja som v takejto forme pozemky už kúpil. Na to mi bolo povedané, že si mám finančnú náhradu uplatňovať u toho, kto pozemky zanedbal. Zdanlivo logické. Pozemky som však kúpil od reštituenta, ktorému ich štát vydal, ako reštitučnú náhradu a zanedbal ich štát. Takže štát by mal sám sebe zaplatiť a ja by som to mal pre neho a proti nemu vysúdiť? Na upresnenie ešte dodávam, že môj pôvodný zámer bol pestovať Paulownie. Na príslušných úradoch mi bolo povedané, že mi povolenie nevydajú, lebo musia podľa novej smernice EÚ postupovať s princípom predbežnej opatrnosti. To v praxi znamená, že keď nevieme či je daný druh invázny, pristupujeme k nemu, ako keby invázny bol. OK vravím si nevadí, veď ja môžem z iného členského štátu, kde bol tento druh vyšľachtený a podrobený pozorovaniu na pokusných plochách dodať od relevantnej autority doklad o tom, že sa nešíri vegetatívne ani generatívne. Žiaľ to nestačí. Paradoxné je ešte aj to, že v zastavanom území obce sa povolenie nevyžaduje, za čiarou už áno. To akože v zastavanom území obce nefúka vietor, alebo čo? Tam to nie je nebezpečné? Posledný paradox je tento: na výrub rýchlorastúcich stromov netreba povolenie. Zdanlivo logické. Takže, vlastne na čo sa sťažujem? Vysadím predpísanú výsadbu a na druhý deň ju zrotavátorujem, v realite to len zrotavátorujem, keďže povolenie na výrub nepotrebujem a je po ptákoch. Ale takto si to asi zákonodarca nepredstavoval. A to som chcel len stromy pestovať…