+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Odpovede politických strán

Toto je naša predstava o vidieku: 

 1. priorita : Slovensko – krajina čistej vody, zdravých potravín, bohatej biodiverzity a bezpečnej klímy

Kde je voda, tam je život. Preto Demokratická strana bude prostredníctvom svojich lídrov i členov spravovať krajinu Slovenska tak, aby bolo na Slovensku hojnosť vody pre človeka, prírodu, potraviny, ekonomiku i zdravú klímu. Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé, príťažlivé a bezpečné Slovensko dosiahneme investovaním do obnovy poškodenej krajiny Slovenska modrou ekonomikou.

Modrá ekonomika je systém, ktorý zhodnocuje miestne prírodné zdroje a rozvíja miestnu výrobu pre miestnu potrebu – je to najlacnejší a najlepší systém pre zdravie a životné prostredie, v ktorom odpad neexistuje – akýkoľvek odpad je zdrojom pre nový produkt. Rozvinutím modrej ekonomiky na Slovensku zamestnáme viac ako 50 tisíc tých ľudí, ktorých terajší politici považujú za nezamestnateľných.

Modrou ekonomikou Slovensko získa viac ako 30 tisíc litrov sekundových čistej pramenistej vody, ľudia nebudú traumatizovaní povodňami, v potokoch a riekach bude hojnosť rýb, v lesoch bude dostatok potravy pre divokú zver, na našich poliach sa bude rodiť viac čistých a zdravých potravín bez chémie, obnoví sa malý vodný cyklus tak, že bude častejšie zavlažovať našu prírodu i polia jemným a nie extrémnym dažďom.

Verejná politika podľa DS má zabezpečovať permanentnú obnovu prírodných zdrojov a vytvárať podmienky na to, aby vlastníci a užívatelia pôdy neboli traumatizovaní povodňami, suchom, extrémnymi prejavmi počasia. 

 1. priorita: Zodpovední ľudia, spokojné komunity, prosperujúce regióny, moderný štát  

Regiónom prinavrátime prirodzenú autoritu, posilníme im kompetencie i zodpovednosť za ich rozvoj. Zvýšime podiel miest v regiónoch na blahobyte. Presadíme, aby práca prišla za ľuďmi do regiónov a nie ľudia chodili za prácou. 

Ponúkame Slovenským regiónom podporu lokálnej ekonomiky, aby muži i ženy pracovali a zveľaďovali svoje rodiská a neodchádzali za prácou stovky kilometrov, aby rodičia vychovávali svoje deti, aby rodiny žili v harmonických vzťahoch a nerozpadávali sa kvôli vzájomnému odcudzeniu i nedostatku peňazí. 

Dáme tvorivým, pracovitým i čestným ľuďom príležitosť žiť svoj sen vo svojich rodiskách, aby regióny sa postupne pretvárali na destinácie zdravého a atraktívneho života, v ktorých prekypuje život, harmónia i spokojnosť občanov.  

Presadíme, aby o využití verejných financií rozhodovali regióny nie ministerstva. Zbavíme starostov ponižujúcej „demižónovej metódy“ získavania finančných zdrojov na rozvoj svojich komunít. 

Odľahčíme dopravné tepny o tisíce áut, ktoré týždenne premávajú naprieč Slovenskom za prácou. Ušetríme peniaze ľuďom a tiež znížime znečistenie ovzdušia i počtu havárii znížením prejazdov áut naprieč Slovenskom. 

 1. priorita – Slovensko – Regióny vlastných a zdravých potravín

Podporíme zakladanie ekologických fariem vo všetkých kútoch Slovenska, aby sa Slovensko stalo v produkcii vlastných a ekologicky čistých a zdravých potravín lídrom v strednej Európe. Podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 5 000 pracovných príležitostí.

 1. priorita – Ekopotravinárstvo

Na celom Slovensku budeme intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 5 000 pracovných príležitostí na celom Slovensku. 

 1. priorita – Slovensko – vodný raj Európy

Obnovíme vodný režim všetkých regiónov, aby sme zastavili ich vysušovanie a devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostredie a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime výskyt astmatických a alergických ochorení. Ukážeme Európe i svetu, ako komplexne riešiť klimatické zmeny s potrebami zdravej krajiny a vitálnej zdravej spoločnosti. Súčasťou tejto priority je aj podpora a rozvoj kúpeľníctva

Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov na celom Slovensku. To vytvorí približne 5 000 pracovných príležitostí.

S úctou a pozývame Vás spolupracovať na tejto perspektíve

Michal Kravčík, Predseda Demokratickej strany

DOBRÁ VOĽBA sformulovala päť základných priorít, ktorým by sme mali venovať pozornosť hlavne kvôli potrebe rozvoja poľnohospodárskej krajiny a vidieka. 

Naše priority sú:

 • generačná obmena,
 • terénne poľnohospodárske poradenstvo,
 • redistributívna platba,
 • podpora poľnohospodársky znevýhodnených oblastí,
 • hospodárenie na svojom.

Generačná obmena – pod generačnou obmenou samozrejme vnímame hlavne ľudské zdroje. Obmena však musí nastať aj vo vybavení podnikov s prevádzkami živočíšnej výroby. Na to, aby sme reagovali na potrebu zmeny štruktúry rastlinnej výroby, klimatickej zmeny a welfare zvierat, musíme investovať do nových objektov živočíšnej výroby. Tento cieľ považujeme za strategický. 

Terénne poľnohospodárske poradenstvo – potrebujeme terénne poradenstvo a individuálny prístup k jednotlivým farmám a zvlášť mladým poľnohospodárom. Ďalšou nemenej podstatnou úlohou by malo byť zabezpečenie  priameho kontaktu rezortného ministerstva v regiónoch .

Redistibutívna platba – aby sme podporili stredné a malé podniky, inštitút redistributívnej platby nám plne vyhovuje na posilnenie ekonomickej životaschopnosti týchto podnikov. S redistributívnou platbou musíme spojiť aj jednotlivé výrobné zamerania, či už je to špeciálna rastlinná výroba, živočíšna výroba a konvenčná rastlinná výroba. Podľa týchto zameraní určiť výšku sadzieb a zároveň počet prvých podporených hektárov.

Podpora poľnohospodársky znevýhodnených oblastí – kľúčovou témou v strategickom pláne je podpora poľnohospodársky znevýhodnených oblastí. Pokiaľ nedofinancujeme  produkciu v týchto oblastiach, nenaplníme cieľ potravinovej sebestačnosti. 

Hospodárenie na svojom – znamená kompletnú a ucelenú pôdnu politiku, ktorá musí reagovať na požiadavky poľnohospodárov a  občanov Slovenskej republiky. Do tohto opatrenia patrí aj ochrana vlastníkov pôdy. Z dôvodu špekulatívneho predaja podnikov zo strany nájomcov pôdy je potrebné ochrániť najmä drobných vlastníkov pôdy, ktorí sa v súčasnosti nemôžu dostať k jej užívaniu. Navrhneme preto zmenu zákona tak, aby do budúcna zákon garantoval, že v prípade zmeny konečného užívateľa výhod na strane nájomcu poľnohospodárskej pôdy, zaniknú aj všetky nájomné vzťahy, ktoré nájomca uzatvoril. 

Predkladám odpoveď na Vašu požiadavku zaslať päť strategických priorít ktoré považujeme za kľúčové, ako aj ich riešenia na ozdravenie slovenského pôdohospodárstva 

 • Pôda 

Pôdu považujeme nie len za výrobný faktor pre pôdohospodárstvo, ale aj ako kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré si zaslúži najvyššiu pozornosť a ochranu. Vytvoríme účelovú kategorizáciu poľnohospodárskych pôd zohľadňujúcu stratégiu štátu. Kategorizácia pôdy zabezpečí, že v oblastiach s najvyššou úrodnosťou a bonitou pôdy, ktorá je napríklad výborná na poľnohospodárstvo, nebude možné meniť charakter pôdy z ornej na stavebnú a pod. Zrýchlime proces pozemkových úprav a sceľovania pozemkov a prijmeme opatrenia na zamedzenie drobenia vlastníctva pôdy v budúcnosti a to v súlade s Ústavou SR a s maximálnym zreteľom na ochranu oprávnených práv vlastníkov pôdy. Zavedieme transparentný proces prenájmu pôdy vrátane pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu životaschopným farmám, ktoré majú najvyšší prínos pre rozvoj agrosektoru, zvyšovanie efektivity a potravinovej sebestačnosti. Definujeme kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vôd a ovzdušia, ako aj biodiverzity, ktoré budú slúžiť ako základ na hodnotenie štartovacej pozície a budúceho vývoja hospodárenia s pôdou. Nadefinujeme správnu výrobnú prax a zabezpečíme jej dodržiavanie tak, aby nebolo možné ďalej pôdu degradovať a ničiť a zároveň sprísnime sankcie za porušenie pravidiel určených na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Znížime koncentráciu poľnohospodárskej výroby a zavedieme stropovanie priamych platieb z I. piliera SPP a zavedieme zásluhovosť pre čerpanie priamych platieb. 

 • Ekologické pôdohospodárstvo 

Po nutných krokoch v bode 1 zameraných na deoligarchizáciu a transparentnosť systému práce s pôdou si plne uvedomujeme, že pôdohospodárstvo musí plniť významné ekologické, ekonomické a spoločenské funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni. Zároveň však nesmie poškodzovať žiadne ekosystémy nielen v súčasnosti, ale ani v budúcnosti. Vyčleníme viac zdrojov z prvého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na ekologické priame platby a vyššiu podporu environmentálnych spôsobov hospodárenia z programu rozvoja vidieka. Nastavíme priame platby a program rozvoja vidieka na motiváciu farmárov a farmárok k plneniu ekosystémových služieb, ekologizáciu poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, biopásy, opatrenia proti degradácii pôdy a erózii pôdy ako aj proti rozsiahlym monokultúram negatívne ovplyvňujúcim biodiverzitu vrátane biopalív prvej generácie. Doplníme legislatívu, aby umožnila ekologické postupy, ktoré aktuálne naše právo nepozná. 

 • Štát ako poradca, nie ten, čo šikanuje 

Plne si uvedomujeme, že dnešný stav v oblasti potravinového práva a množstvo nezmyselnej regulácie zo strany štátu, ako aj neprimeraná šikana a hrozba pokút, predstavujú zásadný dôvod, prečo je v oblasti pôdohospodárstva ťažké prostredie, ktoré pôsobí odradzujúco a preto zjednodušíme a zosúladíme potravinové právo SR s právom EÚ, čím sa podstatne zjednoduší podnikateľské prostredie podliehajúce týmto reguláciám. Zreformujeme a zjednotíme činnosť orgánov dozoru tak, aby sa ich základná úloha zmenila na dozornú a poradnú. Odpolitizujeme orgány dozoru a vrátime ich do polohy najvyššieho odborného garanta a partnera pre všetkých prevádzkovateľov potravinových podnikov. Zrušíme nemiestnu štátnu šikanu a likvidačné pokuty. 

 • Aktívna podpora farmárov a farmárok 

Uvedomujeme si, že otvorený trh spôsobuje, že farmár veľa času venuje získaniu odbytu pre svoju výrobu a často nie je v rovnocennom postavení z pohľadu trhovej a ekonomickej sily. Tiež si plne uvedomujeme, že nám tu zásadne chýba spracovanie a finalizácia výroby a preto podporíme efektívne spájanie prvovýroby a spracovania tak, aby bola potravina spracovávaná priamo u výrobcu do finálneho stavu, čím odstránime zbytočné medzistupne, znížime ekonomickú záťaž a zvýšime efektivitu a ziskovosť prvovýroby. Podporíme vznik rozsiahlej regionálnej siete spracovateľov a odbytových združení, čo budú silnejší partneri pre segment obchodu a budú zastupovať regionálnych prvovýrobcov a farmárov, čím sa zjednoduší nakupovanie pre segment obchodu a zlepší sa pozícia farmárov, farmárok a prvovýrobcov. Podporíme vznik a zlučovanie regionálnych odbytových združení do väčších (krajských až národných) celkov, čím sa v podstatnej miere zvýši a zjednoduší proces nakupovania slovenských produktov pre nadnárodné obchodné spoločnosti. Vytvoríme manažérsku skupinu na transfer vedomostí a technológií k poľnohospodárom a potravinárom a na podporu inovácií v poľnohospodárstve a potravinárstve. Zreformujeme Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum a Národné lesnícke centrum s cieľom poskytovania lepších služieb priamo pre prax. Podporíme vznik a fungovanie stavovských organizácií združujúcich všetky segmenty v sektore a zástupcovia týchto organizácií budú členom pracovnej skupiny pri príprave a zmene legislatívy, ktorá sa dotýka ich členov. 

 • Finančné podpory 

S plnou vážnosťou pristupujeme k tomu, že sme hrdý člen EÚ a spoločne sa podieľame na politikách, ktoré definujú kľúčové potreby celého pôdohospodárstva. Táto vízia sa však dá dosiahnuť iba efektívnym, transparentným a spravodlivým využívaním európskych a národných dotačných zdrojov. Musia adresne riešiť reálne a konkrétne problémy poľnohospodárov, potravinárov a obyvateľov vidieka. Podporíme náhrady nebezpečných prípravkov na ochranu rastlín a využívanie integrovaného manažmentu škodcov. Budeme viazať podporu zo zdrojov programu rozvoja vidieka na produkciu a zamestnanosť na vidieku a na podporu zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska. Zvýšime podiel financovanie programu rozvoja vidieka, za podmienky a predpokladu efektívneho využívania aktuálne plánovaných zdrojov. Vytvoríme poistné produkty podporované z verejných zdrojov na riadenie výrobného a príjmového rizika a katastrofických rizík súvisiacich s klimatickými udalosťami. V spolupráci s bankovým odvetvím vytvoríme systém na podporu úverovania životaschopných fariem s dôrazom na rodinné farmy a mladých farmárov a farmárky, ktorí majú v súčasnosti slabý prístup k úverom. Podľa skutočného stavu a vývoju verejných financií prehodnotíme daňový a odvodový model pre segment pôdohospodárstva. 

Celá táto stratégia je tvorená za účelom aby sa poľnohospodárske odvetvie na Slovensku zmodernizovalo, zaviedla sa vysoká miera transparentnosti, predvídateľnosti práva, spravodlivosti a postupnej deoligarchizácii. Povedie to k nárastu domácej produkcie bezpečných a kvalitných potravín uspokojujúcich preferencie spotrebiteľov, ktoré sú vyrábané spôsobmi šetrnými k životnému prostrediu a v súlade s ochranou biodiverzity a klímy, s dôrazom na zlepšenie podmienok chovu a držania zvierat. Zároveň to znamená inkluzívny a udržateľný rozvoj vidieka a k zmierňovanie regionálnych rozdielov. Je naša osobná aj politická zodpovednosť zlepšovať podmienky na podnikanie v poľnohospodárstve zavedením nových moderných spôsobov podpory poľnohospodárstva a potravinárstva prostredníctvom finančných nástrojov, nástrojov na riadenie rizík, aplikáciou digitálnych technológií, nástrojov podpory účelnej spolupráce poľnohospodárov, zlepšovaním ich vyjednávacej sily v dodávateľských reťazcoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR musí byť opäť garantom toho, že na trhu máme len bezpečné potraviny, spotrebitelia sú chránení a právo je spravodlivo vymáhané. Zároveň musí byť garantom toho, že správna výrobná prax v sebe zahŕňa postupy 21. storočia, ktoré zásadne znižujú negatívny vplyv celého sektora na životné prostredie. 

S úctou 

Martin Ondráš 

gestor pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo koalície PS/Spolu 

Dobrý deň,

posielam naše priority pre slovenské pôdohospodárstvo:

 

Podporovať poľnohospodárom dotácie na úrovni štátov V4 

 1. Presadíme dorovnanie dotácií poskytovaných zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pre všetky členské štáty na rovnakej úrovni už v rozpočtovom období 2021 – 2027.
 2. Podporíme slovenských poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov v štátnych podporách a národnej pomoci na rovnakej úrovni, ako majú štáty V4. 
 3. Podporíme poľnohospodárske výroby s vyššou pridanou hodnotou, najmä chov oviec, hovädzieho dobytka, hydiny a ošípaných v živočíšnej výrobe a  zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo a   pestovanie zemiakov v špeciálnej rastlinnej výrobe. 
 4. Vytvoríme podmienky pre ľahšie a flexibilnejšie využívanie pracovnej sily v poľnohospodárskych sezónnych prácach.
 5. Zavedieme dlhodobú a systematickú podporu pre aktívnych malých a mladých poľnohospodárov,  nahradíme kampaňovitú podporu pravidelnou podporou na ročnej báze.
 6. Vo všetkých regiónoch vytvoríme pre poľnohospodárov kvalitný poradenský systém, ktorý odbremení najmä malých a mladých od zaťažujúcej legislatívnej byrokracie.
 7. Podporíme investície do modernizácie poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych podnikov s cieľom dosiahnutia konkurencieschopnosti na európskom trhu.
 8. Prijmeme legislatívu na objektívne náhrady škôd spôsobených poľovnou zverou na poľnohospodárskych pozemkoch a na zabránenie ich nárastu.
 9. Zrýchlime a zlacníme vykonávanie komplexných pozemkových úprav so zapojením vlastníkov pôdy do ich realizácie a financovania

Obnovíme potravinovú bezpečnosť obyvateľstva 

 1. Zásadným spôsobom znížime záporné saldo pri dovoze a vývoze poľnohospodárskych komodít a potravín.
 2. Stanovíme základné parametre pre potravinovú bezpečnosť štátu a naplníme ich zo zdrojov slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie.
 3. Presadíme, aby sa vzdelávanie mládeže v oblastiach výživy a jej súvislosti s prevenciou vzniku civilizačných chorôb, stravovacích návykov a životného štýlu, dostala do učebníc detí na druhom stupni základných škôl.

Ďakujem, s pozdravom

Martin Beluský

Dobrý deň,

Reagujem na výzvu od farmárov – päť strategických priorít ktoré považujete za kľúčové, ako aj ich riešenia na ozdravenie slovenského pôdohospodárstva:

 

 1. Pozemkové úpravy a spružnenie činnosti SPF – posilnenie kompetencií regionálnych pracovísk SPF; osobitný dôraz na urýchlenie procesu prenajímania pôdy mladým farmárom na poľnohospodárske účely 
 2. Zníženie DPH na všetky potraviny vyprodukované na Slovensku na 10 %
 3. Zníženie odvodového zaťaženia pracovníkov poľnohospodárstva (aj zamestnancov, aj živnostníkov, SHR, resp. samoživiteľov) – takto sa odvetvie môže stať atraktívnejším z pohľadu zamestnanosti 
 4. Podpora finalizácie produktov poľnohospodárstva, podpora potravinárskeho sektora, zníženie administratívnej náročnosti a byrokracie a podpora rozvoja mladých farmárov, malých farmárov a rodinných fariem. 
 5. Transparentné prerozdeľovanie prostriedkov z I. a II. piliera; zníženie byrokracie a administratívnej záťaže pri podávaní projektov v rámci Programu rozvoja vidieka, vrátane transparentného nastavenia výberových kritérií pri výbere projektov. 

Michal Strnál 

Päť strategických priorít ktoré považujete za kľúčové, ako aj ich riešenia na ozdravenie slovenského pôdohospodárstva

 

 1. Pozemkové úpravy – scelenie parciel výrazne zvýši hodnotu pôdy. Vyčleníme 100 mil. Eur zo štátneho rozpočtu na pozemkové úpravy
 2. Odštartujeme rozvoj lokálneho spracovateľského priemyslu a zvýšime zamestnanosť v regiónoch. Pomôcť k tomu môže aj reálne spustenie projektu predaj z dvora, so zvýšením limitov možnej ročnej produkcie. Pomôže to okrem mnohých pozitívnych dôsledkov aj k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska.
 3. Podpora malých a rodinných fariem, vrátane založenia štátneho finančného fondu pre mladých a začínajúcich farmárov.
 4. Presadíme zmenu dotačného systému z priamych platieb na platby viazané na produkciu, zamestnanosť a efektivitu farmy 
 5. Ochránime naše prírodné dedičstvo: vôdu, pôdu, les a vzduch. Napríklad: Ochranou Žitného ostrova spodných vôd chceme zabrániť kontaminácii pitnej vody nebezpečnými látkami a močovinou z dánskych megafariem ošípaných. Zavedieme aj systém prírode blízkeho hospodárenia v lesoch na čo najširšie územie SR.

S pozdravom, Strana Mame toho dost!, tlačove oddelenie

K Vášmu otvorenému listu, ktorý bol zaslaný p. MVDr. Gabrielovi Csicsaimu, poverenému oblasťou poľnohospodárstva v rámci strany Most-Híd, uvádza nasledovné (výňatok z volebného programu „Revízia 2020“ – viď v prílohe:

2A. Absolútnou prioritou v poľnohospodárstve pre nás je trvalo udržateľný vidiek. Potrebujeme také programy regionálneho rozvoja, ktoré sú schopné riešiť otázky udržateľnej poľnohospodárskej výroby za-ložené na vytváraní nových pracovných miest mimo sféry prvovýroby, najmä v oblasti spracovania a pre-daja. Chceme zaviesť dlhodobé rozvojové programy pre každé odvetvie, pre každý typ farmára tak, aby sme v dohľadnom čase vedeli z domácej produkcie zabezpečiť úplnú potravinovú sebestačnosť pri zacho-vaní bezpečnosti a kvality potravín. Vytvoríme priestor pre udržateľný rozvoj malých a stredných fariem a hospodárenie rodinného typu.

2B. Akceptujeme európsku Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), jej systém dotácií, ale chceme, aby táto dotačná politika nebola len spoločná, ale aj výhradná bez možnosti skrytých národných podpôr, aby slovenskí gazdovia neboli znevýhodnení na jednotnom agrárnom trhu EÚ. Kým sa však toto pravidlo neprijme, trváme na každoročnom dorovnaní „národnej obálky“ zo zdrojov vlády SR, aspoň na úroveň okolitých členských štátov.

2C. Reforma systému poskytovania dotácií je nutná, výlučne trhovo orientovaná „priemyselná” prvový-roba vytvára síce maximálne zisky, ale neprispieva k tvorbe pracovných miest, pôsobí výrazne negatívne na biodiverzitu, krajinotvorbu a na celé životné prostredie. Vzhľadom na solidárnosť SPP chceme preroz-delenie jednotnej platby na „plochu“ podľa prístupu k „zelenej politike“ a tvorbe pracovných miest v du-chu: čím zelenšia a diverzifikovanejšia prvovýroba a čím viac udržateľných pracovných miest, tým väčšie dotácie.

2D. Projektové podpory sa v súčasnosti prisudzujú v konečnom dôsledku na základe subjektívnych roz-hodnutí jednotlivcov. Systém znevýhodňuje malých a stredných farmárov, najčastejšie z titulu ekonomic-kej poddimenzovanosti. Dotácie v budúcnosti sa musia prideľovať výlučne na základe objektívneho a pre-hľadného bodovacieho systému, ktorý spolu s identitou hodnotiteľov má byť verejne kontrolovateľný.

2E. Živočíšna výroba je pracovný úväzok na 365 dní v roku, pestovanie zeleniny a ovocia je náročné na manuálnu prácu, preto sa im chceme venovať prioritne. Pomocou projektových podpôr chceme výrazne posilniť vertikálnu integráciu v týchto odvetviach, t. j. vybudovanie adekvátnych skladovacích kapacít, ďal-šie spracovanie a nástroje pre odbyt vlastných produktov.

2F. V oblasti živočíšnej výroby je naším cieľom dosiahnuť stavy: 200 000 dojníc, 100 000 kráv a pol milió-na oviec do roku 2030. Zdvojnásobenie počtu prasníc a hydiny je reálne aj v kratšom čase, ale jedine pri prísnom dodržaní pravidiel ochrany životného prostredia, zachovaní biodiverzity a trvalej kvality prírody. Preto chceme prednostne podporiť vytváranie rodinných fariem s limitovaným počtom zvierat určova-ných na základe regionálnych podmienok, integrovaných do odbytových alebo iných výrobno-spracova-teľských združení.

2G. Podporujeme vznik malých diverzifikovaných rodinných fariem, miestnych odbytových združení na spracovanie, finalizáciu a priamy predaj. Naším heslom naďalej ostáva: vyrobiť v regióne, spracovať v re-gióne a predať v regióne. Dôležitým aspektom je aj výraznejšia podpora konkurencieschopných regionál-nych produktov a lokálnych iniciatív. Vidiecky turizmus je možný nielen v ikonických horách Slovenska, ale aj inde prezentovaním kultúrneho dedičstva regiónu, súčasného umenia a regionálnych výrobkov.

2H. Na zvýšenie výroby domácich potravín je kľúčové posilnenie odbytu. Napriek výrazným sankčným snahám štátnej správy a prísľubom nadnárodných reťazcov sa zdá férový prístup k domácim producen-tom potravín iluzórny. Preto si myslíme, že hlavným nástrojom prístupu na trhy pre prvovýrobcov má byť skrátenie potravinového reťazca v rámci vertikálnej integrácie, ktorých vznik chceme výrazne podporovať.

2I. Každé opatrenie má takú silu, aké veľké zdroje dokážeme zmobilizovať. Preto sme za to, aby pri opat-reniach novej SPP i v kľúčových projektoch realizovaných na miestnej a regionálnej úrovni, týkajúcich sa vidieckeho turizmu a produkcie zdravých potravín, vláda zvýšila spolufinancovanie projektov na maxi-málnu úroveň, a to až do 75 %.

2J. Podarilo sa nám síce presadiť rozhodnutie vlády SR o vytvorení koncepcie a začatí sceľovania poľno-hospodárskych pozemkov (komasácie − jeden kataster, jeden vlastník, jeden list vlastníctva), ale časový horizont na realizáciu 30 rokov považujeme za málo ambiciózny a neopodstatnene dlhý. Chceme presadiť, aby najneskôr do 10 rokov (do roku 2030) nebol na Slovensku kataster, kde ešte nezačali s prácami.

2K. Podporujeme prednostný prenájom pôdy v správe SPF pre mladých a malých farmárov, ktorí sa chcú venovať živočíšnej výrobe, pestovaniu zeleniny ovocia alebo spracovaniu a miestnej finalizácii svojich primárnych produktov.

S pozdravom,

Ústredná kancelária Most-Híd

Híd, Központi iroda

Päť strategických priorít, ktoré považujeme za kľúčové, ako aj ich riešenia na ozdravenie slovenského poľnohospodárstva a lesníctva: 

1) Poriadok s pôdou – základným výrobným prostriedkom v pôdohospodárstve:

 • vlastník pozemku musí byť silnejší ako jeho nájomca, posilníme postavenie vlastníkov pozemkov oproti ich užívateľom (nájomcom). Vlastník nemôže byť rukojemníkom nájomcu. Terajšie právne postavenie vlastníka prenajímateľa považujeme za nedôstojné. Uľahčíme vlastníkom pôdy ukončiť nájom: skrátením výpovedných lehôt, skrátením maximálnej doby nájmu, rozšírením a špecifikáciou dôvodov skončenia nájmu. Vytvoríme podmienky pre rast nájomného za pôdu navýšením jeho zákonom stanovenej minimálnej výšky a zrušíme právo prednostného nájmu. Toto ustanovenie bude platiť aj katastrálnych územiach, kde boli ukončené pozemkové úpravy t.j. schválením vykonania projektu pozemkových úprav zanikajú nájomné zmluvy k pôvodným pozemkom. Zabezpečíme, aby pre vlastníka dostať sa k užívaniu pôdy nebolo skoro ako „modré z neba“!
 • ukončíme reštitučné konania ( fyzické a právnické osoby, býv. VO Javorina, cirkevné reštitúcie), vysporiadame pozemky v záhradkárskych osadách a dokončíme v zostávajúcich katastrálnych územiach registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). 
 • vytvoríme podmienky pre kvalitné začatie a ukončenie pozemkových úprav.  
 • zvážime možnosť zákazu resp. maximálneho obmedzenia  nákupu slovenskej pôdy cudzincami.
 • náplň práce zamestnancov pozemkových a lesných odborov na okresných úradoch rozšírime o aktívnu identifikáciu dedičov po nezistených vlastníkov. 
 • dôsledná ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 • a ďalšie opatrenia…….  

2) Poľnohospodárstvo – základná činnosť pre dorobenie obživy pre národ:   

 • jednoznačná podpora pre malých, stredných, mladých, začínajúcich a rodinných farmárov. Podpora pre farmárov podľa produkcie a zamestnanosti. Podporu pre farmy nad 500 ha budeme viazať na splnenie podmienky, že na časti svojej výmery (min 5%) sa venujú špeciálnej rastlinnej výrobe alebo dosahujú požadované zaťaženie poľnohospodárskej pôdy hospodárskymi zvieratami. Uľahčíme podmienky pre sezónne zamestnávanie zamestnancov v sektore, najmä dlhodobo. Prijmeme zákon o rodinných farmách. 
 • budeme presadzovať dorovnanie priamych platieb pre slovenských farmárov na úroveň starých členských krajín ( EÚ 15 ) ako aj vyrovnanie vnútroštátnych platieb pre farmárov medzi členskými krajinami ( úplne zrušiť alebo dorovnať ) .
 • poskytovanie priamych platieb na výmeru pôdy podmienime preukázaním právneho vzťahu k pôde ( list vlastníctva , nájomná zmluva a pod.).
 • zavedieme úľavy na odvodoch a daniach ( resp. ich úplné zrušenie na dobu určitú ) resp. iné formy pomoci pre rodinné farmy so zámerom, aby mladí ľudia vidiek neopúšťali, aby sa posilňovali rodinné väzby a tým sa zabezpečila u nás tak prepotrebná generačná výmena farmárov, ako je to bežné v ostatných členských krajinách EÚ.
 • a ďalšie opatrenia  ………..

3) Poľnohospodárstvo – udržateľné pre ďalšie generácie:

 • výrazne podporíme ekologické poľnohospodárstvo, zavedieme osobitnú podporu na zachovanie tradičného systému hospodárenia na lazoch ( kopaniciach, štáloch ..). 
 • včelu medonosnú vyhlásime za chránený živočíšny druh, zavedieme dotácie na plochu medonosných lúk spôsobilých na dlhodobé pasenie včelstiev.
 • zavedieme zákaz pestovania geneticky modifikovaných (GMO) rastlín na Slovensku. 
 • budeme podporovať zachovanie slovenského genofondu v poľnohospodárskej výrobe.
 • rozšírime možnosti používania poľnohospodárskych strojov a zariadení, ktoré nespĺňajú prísne technické požiadavky súčasnej legislatívy – prehodnotíme technické požiadavku na ich prevádzku. Zriadime mobilné stanice STK pre farmárov.
 • zamedzíme neodôvodneným formám diskriminácie pri poskytovaní podpory farmárom. Zasadíme sa za odstránenie zbytočnej byrokracie. 
 • a ďalšie opatrenia…….

4) Potravinárstvo – nezastupiteľný partner poľnohospodárskej prvovýroby:   

 • vytvoríme podmienky pre maximálnu potravinovú sebestačnosť v poľnohospodárskej produkcii. Uľahčíme podmienky pre zamestnávanie (aj sezónne) ľudí v sektore. Systémom viazania podpory na produkciu a zamestnanosť cez systém mierneho stropovania veľkých fariem budeme motivovať podnikateľov k investíciám do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby a k zvyšovaniu produkcie u tých komodít, v ktorých je naša krajina nesebestačná (mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky, mak, strukoviny a i.). 
 • zjednodušíme zriaďovanie malých potravinárskych a obchodných prevádzok.
 • výrazne rozšírime možnosti predaja z dvora pre malých farmárov a potravinárov. Zásadným spôsobom znížime požiadavky ( hygienické, stavebné a iné ), normy a limity, ktoré odrádzajú farmárov a potravinárov od zriaďovania predajní z dvora, pri zachovaní nevyhnutnej potravinovej bezpečnosti.  
 • podstatným spôsobom rozšírime množstvo a druhy produktov, ktoré ich producenti môžu predávať predajom z dvora. 
 • budeme podporovať budovanie slovenských podnikov na spracovanie poľnohospodárskej produkcie ( mliekárne, konzervárne, mraziarne, výrobcov nápojov a pod). 
 • podporíme vznik odbytových združení farmárov, najmä podpory budovania, navyšovania a modernizácie skladovacích kapacít formou tvorby spoločných investícií farmárov a spracovateľov.  
 • posilníme možnosti kontroly dovážaných potravín a komodít zo strany štátnych orgánov (dvojitá kvalita). Sprísnime pokuty za predaj výrobkov s nebezpečným obsahom , za potravinové podvody, falšovanie potravín a klamanie konzumentov.
 • a ďalšie opatrenia  ……….

5) Lesníctvo  – pľúca našej planéty:

 • presadíme, aby sa v lese prednostne hospodárilo prírode blízkym spôsobom, ide o rozhodujúci lesnícky cieľ. 
 • zavedieme štátny lesný ekofond, ktorý bude určený na budovanie lesných ciest, nákup lesnej techniky, úhradu zvýšených nákladov na ťažbovú činnosť a na osvetu. 
 • radikálne obmedzíme súčasné vysoké škody zverou novým poľovníckym zákonom, ktorý o. i. uprednostní pri výkone poľovníctva majiteľov a správcov lesných a poľnohospodárskych pozemkov
 • presadíme osobitný zákon o štátnom podniku Lesy SR, ktorý zavedie osobnú hmotnú zodpovednosť vedúcich pracovníkov a umožní podieľať sa verejnosti na jeho kontrole.
 • kariérny postup bude založený na pravidelnom hodnotení morálky, odbornosti a výkonnosti, výber na vysoké funkcie bude verejný. 
 • upravíme výberové konania tak, aby sa ich nemohli zúčastňovať subjekty, ktoré nedisponujú dostatočným vybavením. 
 • nahradíme súčasnú lesnú a drevársku inšpekciu nezávislou lesnou kontrolou.   
 • a ďalšie opatrenia ………   

V Prešove,  30.1.2020 Spracoval: bod 1.- 4.  Ing. Martin Fecko bod 5. Ing. Ján Mičovský 

Najväčšie priority v oblasti pôdohospodárstva

1) Nulová tolerancia ku korupcii, transparentnosť

 • Zavedieme povinnosť zverejňovania všetkých rozhodnutí na webovej stránke MPRV SR a ministerstvu podriadených organizácií.

2) Spravodlivé, efektívne a nárokovateľné dotácie

 • Budeme presadzovať rovnakú výšku poľnohospodárskych dotácií v celej EÚ. Budeme presadzovať zrušenie alebo aspoň zjednotenie štátnych dotácií všetkých krajín EÚ.
 • Pri vyplácaní dotácií budeme presadzovať zohľadnenie aj faktorov produktivity a nielen plochy, t.j. priame platby znížime o 15 % a presunieme ich do Programu rozvoja vidieka na zvýšenie podpory cez viazané priame platby, na ekologizačné opatrenia a na podporu spracovania produktov.
 • Podporíme stropovanie s odpočítateľnými mzdovými nákladmi.
 • Znížime administratívnu záťaž pri všetkých typoch podpôr vrátane priamych platieb a zrušíme zbytočné obmedzenia.
 • Zavedieme nepriame podpory nákupov strojov (traktory, kombajny, technologické zariadenia) cez úverový program.
 • Zavedieme kompletnú digitalizáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Zriadime verejne prístupný centrálny register žiadostí o priame platby v PPA s uvedením právneho titulu k pôde.
 • Zriadime verejne prístupný centrálny register žiadateľov a úspešných uchádzačov o projektové podpory.
 • Zavedieme princíp zrovnoprávnenia prístupu k podpore medzi všetkými cieľovými skupinami uchádzačov.
 • Odstránime subjektívne posudzovanie a prideľovanie projektových podpôr.
 • Prijmeme pravidlá nárokovateľnosti rozdeľovania projektových podpôr, ktoré budú maximálne transparentné, budú zohľadňovať objektívne potreby jednotlivých odvetví pôdohospodárstva, pre vybrané typy činností budú podpory priznané všetkým žiadateľom, ktorí splnia určené kritériá.

3) Pôda, vlastníctvo, nájom

 • Urýchlime proces pozemkových úprav na maximálnu mieru a usporiadanie vlastníckych vzťahov tak, aby štátna pôda bola prioritne umiestnená do území s verejnoprospešnými funkciami.
 • Prehodnotíme zákony upravujúce vlastnícke práva k pozemkom. Najmä zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorý strana SaS považuje za protiústavný v ust. § 12 ods. 4 (poslanci SaS iniciovali jeho podanie na Ústavný súd SR) a zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v ust. § 14 ods. 8.

4) Pôda nezistených vlastníkov

 • Zriadime elektronický verejne prístupný register žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy a užívateľov poľnohospodárskej pôdy.
 • Zrýchlime vybavovanie žiadostí o nájom poľnohospodárskej pôdy najmä elektronizáciou systému.
 • Zavedieme transparentný a spravodlivý systém prenajímania pôdy v správe SPF zavedením jednoznačných a verejne kontrolovateľných kritérií pre žiadateľov o nájom pôdy.
 • Zabezpečíme proces identifikácie a úpravy vlastníckych práv k poľnohospodárskej pôde nezistených vlastníkov.
 • Vykonáme inventarizáciu pôdy v správe SPF.
 • Ukončíme proces plnenia reštitučných nárokov napríklad lepšou komunikáciu s reštituentami v ponukovom konaní o náhradných pozemkoch.
 • Zabezpečíme elektronické prepojenie SPF – PPA – Kataster nehnuteľností.

5) Spracovateľský priemysel

 • Vykonáme komplexnú reorganizáciu úradnej kontroly potravín vytvorením jednotného orgánu úradnej kontroly potravín.
 • Zabezpečíme, aby úradná kontrola nevystupovala voči podnikateľom len reštrikčne, ale hlavne proaktívne formou poradenstva.
 • Zabezpečíme, aby v každom kraji bola jedna kafiléria.
 • Zabezpečíme v spolupráci s MŠVVŠ SR zmenu štátneho vzdelávacieho programu na stredných poľnohospodárskych a potravinárskych školách tak, aby odzrkadľovala nároky a požiadavky trhu práce.
 • Zjednodušíme sezónne zamestnávanie aj pre dlhodobo nezamestnaných.
 • Vytvoríme pravidlá pre rodinné farmy.
 • Zjednodušíme pravidlá na otváranie produkčných potravinárskych podnikov, a to minimálne prostredníctvom zmiernenia pravidiel pre mikro a malé prevádzky.
 • Podporíme vznik odbytových združení a spoločných investícií.
 • Zasadíme sa o výrazné zvýšenie sortimentu, ktorý majú producenti právo predávať „predajom z dvora“, ako aj na rozšírenie ich zoznamu napríklad o produkty včiel tak, aby sa prvovýrobcom oplatilo investovať do vlastného spracovateľského priemyslu.

Našou hlavnou prioritou v týchto februárových parlamentných voľbách je  v oblasti poľnohospodárstva DAŤ VOĽNÚ RUKU  VŠETKÝM SLOVENSKÝM PROFESNÝM POĽNOHOSPODÁRSKYM ZDRUŽENIAM , ABY SI ZVOLILI ZO SVOJHO STREDU NESTRANÍKA ,ODBORNÍKA  V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA  A DALI NÁM NÁVRH NA JEHO PRESADENIE ZA MINISTRA POĽNOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA.

 

Keď sa naše  Hnutie voľbami dostane do NR SR , tak presadíme,aby Vami navrhovaný kandidát a odborník vykonával   funkciu ministra bez akejkoľvek  straníckej  príslušnosti,alebo nátlaku na neho z  našej strany . 

Zodpovedať za svoju prácu sa bude VÁM.

O tejto skutočnosti sme kedykoľvek pripravený s Vami podpísať záväznú  zmluvu,ak Vás Vaše organizácie podporia vo VOĽBÁCH . 

S úctou, Mgr . Jozef Behýl,    štatutár hnutia Slovenská liga.

Odpovede na Vaše otázky, našich 5 TOP, pre vlastníkov pôdy.

1. Zrušíme dane z nehnuteľnosí, ako inštitútu proti ústavného, protispoločenského a nemorálneho, pretože zakladá nerovnosť vlastníctva pred zákonom. Vlastník inej komodity, ako zlato, šperky, brilianty, umelecké diela, alebo duševného vlastníctva atď. neplatí daň z tohto vlastníctva.

2. Vlastníctvo pôdy je dané človeku zákonom prirodzeným a nie zákonom spoločenským a preto ho žiadna štátna moc nemá právo porušiť, lebo človek bol skôr ako štát. Okamžite zastavíme a to ex tunc, rafinovane a sofistikovane prepracované takzv. pozemkové úpravy, ako pokračujúceho zločineckého aktu súčasných pohrobkov socialistov a liberálov, neustále sa snažiacich o dokončenie kolektivizácie a komasácie nimi započatej v roku 1947, voči roľníkom a majiteľom pôdy. Ich cieľom je zničenie roľníkov a ich generačné znepriatelenie v rámci susedských vzťahov v samotných obciach. Už je od nich výsledok, ako zločinecky vyhotovili ROEP/register obnovenej evidencie pôdy/, kde sa vôbec nebral ohľad na listiny , ktoré predkladal vlastník pôdy, ale úradník/pozemkového úradu/, rozhodol svojvoľne podľa hesla zničíme kulakov, ako triedu a následne nimi vytvorené a obsadené súdy, zamietajúce určovacie žaloby o určenie vlastníctva a teda nápravy krívd ROEPU s odôvodnením, veď je to rozhodnutie štátneho orgánu/pozemkového úradu/, čo ste sa neodvolali, dokonalé farizejstvo a pokrytectvo ich revolučnej zákonnosti. Odstránime taktiež inštitút užívateľ, ako jeden z ich výmyslov revolučnej zákonnosti. Vlastník je všetko. Položme si otázku, kedy úradník rozhodol v prospech občana vlastníka pôdy od roku 1947 pretrvavajúcom Stalinskom autokratívnom dogmaticko despotickom byrokratizme? Deľba pôdy jej vlastníctvo je výsledkom celých generácii našich predkov pri kúpe, predaji, dedení, zámene a darovaní podľa uhorského obyčajového práva platného na Slovensku a občianskeho zákonníka 1000 rokov. Treba si pozrieť listiny/pozemkovú knihu/, ako dané pozemky na Slovensku boli nadobudnuté do súčasnej podoby, danej bonity, tvaru a polohy v rámci daného katastrálneho územia, že si to občania kupovali slobodne medzi sebou atď./disponujú týmito listinami/ a nie sú výsledkom pomýlených predstáv o krajine, kde zajtra znamená už včera zhubných socialistov a zhubných liberálov.

3. Zriadime poľnospodársko-lesnícku platobnú agentúru, ktorá bude právne povinná vykupovať prudukty poľnohospodárskej a lesníckej prvovýroby od slovenských roľníkov za výkupné ceny stanovené podľa diferenciálnej renty na danú pestebnú oblasť na Slovensku, aby každý gazda dosahoval pravidelný primeraný zisk. Gazda sa bude zaoberať len prudukciou prvovýroby. Nedovolíme socialistom a liberélom, aby spoločnosť ťahali z bahna do ktorého ju dostali na úkor roľníkov.

4. Zrušíme všetky idiotské opatrenia o ktoré vydávanie sa pretekajú rôzne štátne inštitúcie a na ktorých si výskumné ústavy robili docentúry apd., ktoré pod zásterou nimi vydaného zákona-opatrenia, ničia roľníka, alebo ho obmedzujú v kľudnom stáročiami overenom hospodárení.

5. Vyvodíme prísnu trestnú zodpovednosť a povinnosť o zosobnenie odškodniť roľníkov, voči tým úradníkom, ktorí či už v minulosti, alebo v súčasnosti a budúcnosti ničia a akýmkoľvek spôsobom škodia roľníkom, vlastníkom pôdy. Urobíme všetko, aby aj ďaľších 1000 rokov slovenská zem patrila slovenským roľníkom a majiteľom.

Ing. Jozef Sásik

Výkonný predseda

Medzi naše priority v oblasti pôdohospodárstva patria, okrem iných:

Naším cieľom je dosiahnutie potravinovej sebestačnosti Slovenska, zachovanie zdravého životného prostredia a rozvoj ekologicky šetrného a trvalo udržateľného poľnohospodárstva bez geneticky modifikovaných organizmov.

Podpora slovenských poľnohospodárov má pre nás osobitný význam. 

Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky musí vytvoriť také podmienky, aby slovenskí poľnohospodári neboli znevýhodňovaní v porovnaní s poľnohospodármi v ostatných štátoch EÚ.

Zapojíme domácich farmárov do procesu potravinovo-bezpečnostnej sebestačnosti Slovenska vykupovaním ich výrobkov a produktov do štátnych zariadení.

Vytvoríme sieť slovenských obchodov, ktoré budú vykupovať a predávať tovar a produkty vyprodukované na Slovensku. Podporíme družstvá a v maximálnej možnej miere obnovíme rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pre tento účel zriadime aj štátne dotácie. Budeme bojovať proti dvojakej kvalite potravín v rámci EÚ a zriadime prísne kontroly všetkých potravín pochádzajúcich z dovozu a geneticky modifikované potraviny zakážeme.

Zakážeme zaberanie pôdy, aj tej najnižšej bonity, na účely výstavby fabrík. Ochránime slovenskú pôdu pred špekulatívnym predajom a aj napriek nariadeniam EÚ obmedzíme predaj pôdy cudzincom.

 

S pozdravom, Róbert Švec, predseda SHO

Odpoveď na otvorený list 11 združení, spolkov a organizácii pôsobiacich v poľnohospodárstve a na Slovenskom vidieku.

Naše hlavné priority v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka.: 

 1. potravinovú sebestačnosť, podpora produkcie potravín a budovanie kapacít na ich spracovanie. 
 2. obnova a rozvoj produkčných, mimo produkčných, klimatických a environmentálnych  funkcii vidieka
 3. rôzne formy pomoci a podpory mladým, malým a stredným poľnohospodárom, potravinárom, legislatívne opatrenia pre budovanie a rozvoj rodinných fariem, generačná obmena v oblasti ľudských zdrojov, technického a technologického stavu agro – potravinárskeho priemyslu
 4. ekonomická stabilita rezortu, zlepšenie produkčných a ekonomických ukazovateľov agro-potravinárov, generačná obmena v rezorte pôdohospodárstva
 5. ochrana pôda a vlastníckych práv k pôde.

Týmto prioritám prispôsobíme aj jednotlivé intervencie – teda opatrenia v rámci I. aj II. piliera a štátnej pomoci. Podporíme start-upy, ktoré na vidiek prilákajú viac mladých a šikovných ľudí. V rámci potravinovej sebestačnosti je treba urobiť najviac, pretože naša krajina má potenciál uživiť občanov Slovenskej republiky aj v krízových situáciách a potenciálnych hrozbách. Máme optimálne pôdno-klimatické podmienky na to, aby sme si dopestovali dostatok zeleniny, ovocia, zemiakov a ostatných potravín mierneho klimatického pásma. Máme horské a podhorské oblasti vhodné pre chov hospodárskych zvierat a ideálne podmienky pre  rozvoj ekologického poľnohospodárstva a produkcie biopotravín. Musíme riešiť nedostatok skladovacích, logistických a spracovateľských kapacít na spracovanie a celoročné dodávky vlastných čerstvých a spracovaných potravín do obchodnej siete. Máme záujem, aby sme maximálne skrátili predajný reťazec a podporili lokálne trhy, v ktorých by uplatnili svoju produkciu a poskytovali svoje služby najmä miestni farmári a potravinári.

Ekonomické a produkčné ciele pripravujeme k realizácii v súlade so zásadami ochrany životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov (pôda, voda, lesy), v kontexte prebiehajúcich klimatických zmien. V rámci „Európskeho ekologického dohovoru“ („Zelenej dohody EÚ“) máme záujem podporovať program Farm2Fork a ďalšie opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy, ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov.  

Našim cieľom je v horizonte roku 2030 dosiahnuť, že pomer veľkých podnikov k malým – podľa výmery – by mal byť vyvážený a za optimálny považujeme 60:40. Nejde tu ani tak o rozdelenie na „veľkých“ a „malých“, ako skôr o to, komu ide naozaj o komplexnú poľnohospodársku produkciu, schopnosť zamestnať ľudí, krajinotvorbu a rozvoj vidieka a u koho sú prioritou len príjmy z dotácii.

MVDr. Jaroslav Karahuta, vedúci pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj hnutia SME RODINA