+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com

Pri pestovaní organických plodín cítim predovšetkým zodpovednosť za zdravie ľudí a za bezpečné životné prostredie. Skúsim svoj podnet napísať čo najjednoduchšie.

Zákon č. 387/2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a Zákon č. 136/2000 o hnojivách sú v rozpore s článkom Ústavy č. 44, kde sa hovorí, že: 
1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie.
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

Vďaka Zákonu 387/2013 sú v našom štáte povolené chemické postreky, ktoré sú škodlivé. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) uvádza na svojej stránke zoznamy a etikety chemických prípravkov na ochranu rastlín (http://www.uksup.sk/orp-etikety-1/ http://www.uksup.sk/orp-zoznamy/), ktoré hovoria za všetko. 
Zákon 136/2000 o hnojivách povoľuje chemické hnojivá, ktorých účinky sú podobné ako pri chemických postrekoch.