+ 421 903 424 445, + 421 911 039 766 vidieckaplatforma@gmail.com
Hospodárime na pôde na kopaniciach. Je to komplex pozemkov, na ktorých sa striedajú  lúky, pastviny a stromy. Na jednej pôde sú rôzne plodiny a hospodári musia v praxi aplikovať rôzne zákony.
Nezistených vlastníkov na poľnohospodárskej pôde zastupuje SPF (Slovenský pozemkový fond), hneď vedľa je les, kde zástupcom nezistených vlastníkov je štátny podnik Lesy SR.  Jedna pôda = dve plodiny a ku tomu dva rôzne štátne subjekty?
Rozdvojenosť je v prístupe štátu k hospodárovi i na základe právnej formy spoločnosti.
My hospodárime ako pozemkové spoločenstvo – na poľnohospodárskej aj lesnej pôde. Užívame aj štátnu pôdu resp. pôdu s nezisteným vlastníctvom a to na základe nájomných zmlúv.
V zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách hlasovacie právo za vlastnícke podiely nezistených vlastníkov a za podiely vo vlastníctve štátu na valnom zhromaždení má v prípade poľnohospodárskej pôdy SPF a v prípade lesnej pôdy Lesy SR, š.p.
Vedľa pôsobiace poľnohospodárske družstvo, resp. obchodná spoločnosť, nemá zákonom stanovenú povinnosť pozývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov (členská schôdza, valné zhromaždenie, …) žiadneho zástupcu štátu za pôdu vo vlastníctve alebo v správe štátu. Tieto subjekty – družstvo, resp. obchodná spoločnosť, si pôdu prenajíma tiež na základe nájomných zmlúv a zároveň má na najvyššom orgáne zákonom dané hlasovacie právo.