+ 421 907 659 399 vidieckaplatforma@gmail.com
Select Page
Domnievame sa, že prípadov nevhodného správania sa inšpektorov voči malým farmárom je veľké množstvo. Opakovane nám o strachu pred inšpektormi hovoria. No väčšina z nich svoje rozhodnutia o pokutách, či samotných prípadoch zo strachu pred ďalšími kontrolami nerieši a skrýva. Cieľom Vidieckej platformy je tieto prípady zozbierať, pomôcť vyriešiť a prípadne aj zverejniť. Aktuálne máme pripravených 8 článkov, ktoré budeme postupne uverejňovať. Príbeh “Ako Anča ovce neprehlásila” je prvým z nich. Chceme tak aj cez humornú optiku poukázať na neadekvátnosť prístupu inšpektorov ŠVPS (Štátnej veterinárnej a potravinovej správy).


Pre ŠVPS pripravujeme návrhy a možnosti, ako by sme spoločne mohli túto situáciu čo najskôr napraviť.

Keďže nám malí farmári opakovane hovorili o strachu pred kontrolórmi, no nechceli nám ukázať ich rozhodnutia o pokutách, či samotných prípadoch, rozhodli sme sa s Ankou, že s tým niečo urobíme. Na farme má Anka dosť zvierat, tak zobrala 5 oviec (registrovaných v CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat), s ušnou známkou – žiadne neznáme zvieratá, ktoré by predstavovali nejaké zdravotné riziko) a premiestnila ich na pozemok, ktorý si prenajala v obci Banský Studenec od majiteľa, ktorý je jej zať. Ovce ale neprehlásila. Lehota na prihlásenie, alebo odhlásenie zvieraťa z farmy je 7 dní.

Dlho sa nič nedialo, aj zabudla na to, že 5 neprihlásených oviec spása trávu v Banskom Studenci „načierno“. Prvým impulzom bol dobrosrdečný občan – sused majiteľa pozemku v Banskom Studenci, ktorý mal pocit, že tie ovce smrdia a bľačia (hovoriť ich nenaučila), tak v dobrej viere napísal udanie. Nebyť toho, ktovie dokedy by tie ovce, chúdence, takto nepovšimnuté spásali prenajatý pozemok – a navyše nelegálne.


A začali sa diať veci…
Inšpektorky z RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) Žiar nad Hronom prišli podnet prešetriť. Kým sa však Anka dostala na miesto kontroly, v zázname už bol uvedený majiteľ pozemku ako kontrolovaný subjekt a uviedli ho aj ako držiteľa zvierat. Hneď na mieste sa pokúsili uviesť veci na pravú mieru a vysvetliť inšpektorkám, že pochybila Anka, že ona je držiteľkou zvierat, že v ďalšom jednaní bude ona zastupovať chúdence neregistrované ovce. Ešte sa im pokúsila vysvetliť, že kategória vlastník a držiteľ je to isté (Vyhláška MPRV SR č. 49/2015 Z.z.). Inšpektorky totiž do záznamu napísali aj to, že za registráciu farmy pred presunutím zvierat je zodpovedný majiteľ pozemku. Argument, že majiteľ pozemok prenajal a tým preniesol zodpovednosť za registráciu farmy na nájomcu nezabral. Mysleli si však, že po všetkých vysvetleniach inšpektorky situáciu pochopili, žiaľ nestalo sa tak. Toto sa odohralo 5.12.2016.
Následne bolo relatívne dosť dlho ticho, no inšpektorky sa rozhodli pokračovať v riešení prípadu tak, ako začali. Dňa 25.1.2017 napísali pracovníci RVPS Žiar nad Hronom Rozkaz o uložení sankcie za priestupok pre „obvineného“ majiteľa pozemku. Rozkaz však poslali na adresu, kde sa majiteľ pozemku nezdržiava, použili nesprávnu obálku, takže nedošlo k opakovanému doručeniu. Rozkaz tak nadobudol právoplatnosť dňa 15.2.2017, stal sa vykonateľným dňa 3.3.2017 a tak pracovníci RVPS poslali správoplatnený Rozkaz spolu s Výzvou na zaplatenie pokuty – 300 EUR – na správnu adresu, kde sa majiteľ zdržiava a kde vlastne na samotnej kontrole aj osobne boli. Výzva spolu s Rozkazom, tváriacim sa ako právoplatný, boli doručené majiteľovi 7.3.2017.
Majiteľ hneď Anke telefonoval, čo sa to deje, no stále boli naivne presvedčení, že sa kontrolórky pomýlili a tak sadli do auta a 9.3.2017 sa vydali na exkurziu do Žiaru nad Hronom, na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
Tam najskôr v mene majiteľa pozemku Anka žiadala prefotiť obálku s nedoručeným Rozkazom, aby zistili aká obálka bola použitá, pretože na aplikáciu fikcie doručenia musí byť použitá špeciálna obálka. To v tomto prípade nebolo dodržané. Anka im vysvetlila, že pochybili a strhla sa mela. V jednej chvíli boli pre inšpektorky aj podvodníkmi a klamármi. Majiteľ pozemku Anku ústne poveril, aby jednala za neho, pretože on tomu čo sa deje absolútne prestával rozumieť.
Reč prišla aj na Záznam z úradnej kontroly, ktorý inšpektorky po kontrole nechali len Anke, no nie majiteľovi pozemku, ako účastníkovi konania. Anka sa tak spolu s majiteľom pozemku dožadovali nahliadnutia do spisu.
Odpoveď pracovníčok RVPS na žiadosť o nahliadnutie do spisu bola: „To nemôžete.“
Oni: „Prečo? Veď majiteľ je účastník konania.“
RVPS: „Na to musíte dať písomnú žiadosť.“
– majiteľ napísal písomnú žiadosť, podpísal, odovzdal pracovníčkam.
Oni: „Tak a teraz nám môžete dovoliť nahliadnuť do spisu?“
RVPS: „To nemôžeme.“
Oni: „Prečo?“
RVPS: „Lebo na to potrebujeme súhlas vedúcej.“
Oni: „Tak si vyžiadajte jej súhlas.“
RVPS: „To nemôžeme.“
Oni: „Prečo?“
RVPS: „Lebo tu nie je.“
Oni: „Tak nám to prosím Vás napíšte na túto žiadosť, že ste nám neumožnili nahliadnuť do spisu, bez súhlasu vedúcej.“
RVPS: „To Vám tam nenapíšeme.“
Oni: „No tak nám umožnite nahliadnuť do spisu.“
RVPS: „To Vám neumožníme, lebo tu nie je vedúca.“
Oni: „ V poriadku, tak nám to sem napíšte.“
RVPS: „ To Vám tam nenapíšeme.“
– tento dialóg chvíľku pokračoval, opakovali sa v ňom 4 vyššie napísané vety niekoľkokrát
Skončili však neslávne. Do spisu im nedovolili nahliadnuť, fotokópiu Záznamu z kontroly im nevyhotovili, na všetko im museli nechať písomné žiadosti a nastúpil menej humorný sled udalostí: dopisovanie s RVPS Žiar nad Hronom.
RVPS poslala majiteľovi pozemku Rozkaz o uložení sankcie, ktorý ale nebol správoplatnený, aj keď bol ten istý, s tým istým dátumom, ako ten právoplatný. Právoplatnosť toho prvého však nezrušili. Poslali aj fotokópiu Záznamu z úradnej kontroly.
Majiteľ pozemku napísal Odpor proti rozkazu o uložení sankcie za priestupok, kde opakovane uviedol, že on nie je chovateľ zvierat, že je len majiteľ pozemku.
RVPS poslala majiteľovi Upovedomenie o začatí konania o priestupku a predvolanie na ústne pojednávanie.
Majiteľ sa z pojednávania ospravedlnil.
RVPS ho pozvala na ďalšie konanie, on sa opäť ospravedlnil.
RVPS tak prípad uzavrela, skutočnosť, že nie je držiteľom zvierat nebrala do úvahy a poslala Rozhodnutie o priestupku, kde znovu uviedla, že je vinný, že nepredložil doklady potrebné k chovu oviec a uložila mu pokutu vo výške 300 EUR a trovy konania vo výške 16 EUR.
Majiteľ napísal odvolanie proti rozhodnutiu o priestupku a opakovane sa snažil kontrolórkam vysvetliť, že sa mýlia, že pokutujú nesprávneho človeka.
V následnom slede udalostí sa trošku strácame aj my.
Prvá bola sankcia za priestupok, potom o ňom začali konanie a potom vydali rozhodnutie o priestupku a pokutu. Nie sme si istí, či sankcia z Rozkazu o uložení sankcie – 300 EUR je to isté čo pokuta 300 EUR z Rozhodnutia a teda, či majiteľ musí zaplatiť 2 x 300 Eur Inšpektorky medzitým poslali Rozkaz o uložení sankcie za priestupok aj samotnej Anke – tiež na 300 EUR.

Príbeh sa tu žiaľ nekončí. Naopak, len nabral na obrátkach. Pokračovanie si môžete prečítať tu: 

 

Ako Anča ovce neprehlásila (časť II.)